Jak działa polskie prawo?

Prawo

Polskie prawo karne jest to zespół norm prawnych, które to regulują kwestię odpowiedzialności karnej człowieka za czyny zabronione pod groźbą kary. Polskie prawokarne zwane sensu largo można podzielić między innymi według kryterium przedmiotu regulacji na: prawo karne materialne, będące zespołem przepisów prawnych, które to normują takie zdarzenia jak czyny będące przestępstwami jak i zasady odpowiedzialności za nie, środki prawne stosowane wobec sprawców takich wydarzeń. Następnie prawo karne procesowe, inaczej zwane prawo karne formalne, które jest zespołem przepisów prawnych normujących postępowanie w sprawach o czyny zabronione przez prawo karne materialne. Później prawo karne wykonawcze będące zespołem norm prawnych normujących wykonywanie: kar, środków karnych i zabezpieczających oraz innych rozstrzygnięć wydawanych w sprawach karnych.

Między innymi jest to funkcja sprawiedliwościowa – oznacza ona zaspokojenie poczucia sprawiedliwości i osoby pokrzywdzonej, i tzw. społecznego poczucia sprawiedliwości; ochronna, – która ma na celu ochronę dóbr mających istotne znaczenie dla rozwoju jednostki jak i funkcjonowania społeczeństwa przed atakami osób naruszających normy karne. Kolejną funkcją jest gwarancyjna – ma zabezpieczać ona jednostkę przed ingerencją w jej prawa przez władzę pod pretekstem wykonywania funkcji ochronnej. Inną funkcją jest funkcja kompensacyjna – celem prawa karnego jest naprawienie zła, które zostało wyrządzone poszkodowanemu w takim stopniu, w jakim jest to możliwe występuje również funkcja prewencyjna – jest to odwet za popełnienie przestępstwa.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *