Jak działa polskie prawo?

Polskie prawo karne jest to zespół norm prawnych, które to regulują kwestię odpowiedzialności karnej człowieka za czyny zabronione pod groźbą kary. Polskie prawokarne zwane sensu largo można podzielić między innymi według kryterium przedmiotu regulacji na: prawo karne materialne, będące zespołem przepisów prawnych, które to normują takie zdarzenia jak czyny będące przestępstwami jak i zasady odpowiedzialności […]

Czytaj więcej...

Najważniejsze artykuły kodeksu karnego

W praktycznie w każdym kraju naszego świata jest, co najmniej kilka lub chociażby jeden wyznacznik wszystkich najważniejszych elementów prawnych. Mianowicie jest to jeden kodeks lub zbiór kodeksów, który jednoznacznie określa, co można a czego nie można obywatelom. Z czego oczywiście najważniejszy jest kodeks karny. On, bowiem określa zbiór wszystkich najważniejszych przepisów prawa dotyczących najcięższych przestępstw. […]

Czytaj więcej...

Systemy prawne w Polsce

Polskie prawo, jakie obowiązuje na terenie Rzeczpospolitej Polskiej działa na podstawie systemu prawnego kontynentalnego. Na ukształtowanie tego systemu miało ogromny wpływ prawo niemieckie jak i również prawo francuskie. Polskie prawo zgodnie z artykułem 87 Konstytucji Rzeczpospolitej Polski, mówi, że źródłami powszechnie obowiązującymi w Rzeczpospolitej Polskiej są: Konstytucja, ustawy, ratyfikowane umowy międzynarodowe, rozporządzenia oraz akty prawa […]

Czytaj więcej...